Tên văn bản:

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: 08-QĐi/TW
Ngày ban hành: 25-10-2018
Trích yếu nội dung:

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

Quy định số 08-QĐi/TW tải tại đây

 

;
.