Quảng Trị: Kết quả kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2015

Thứ Tư, 15/06/2016, 15:23 [GMT+7]

Năm 2015, việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được thực hiện nghiêm túc.

Công tác quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả quan trọng. Việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp. Việc thực hiện kê khai cơ bản đúng thời hạn; các đơn vị được kiểm tra đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết việc kê khai tài sản, thu nhập. Các tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, triển khai, đôn đốc việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập; tham mưu tổng hợp, báo cáo và lưu lập hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra, giám sát tại Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị

Năm 2015, có 58/58 cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 6.631 người. Số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 6.533 người (đạt tỷ lệ 99%). Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 2.038 bản (đạt tỷ lệ 31%), số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 4.485 bản (đạt tỷ lệ 69%). Qua theo dõi, trong hai năm 2014 - 2015 chưa có trường hợp nào phải thực hiện việc giải trình lại hoặc xác minh tài sản, thu nhập.

Phan Công Bình

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị)

;
.