Phú Yên: Yêu cầu thực hiện việc kê khai, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập

Thứ Tư, 11/12/2013, 09:24 [GMT+7]

Triển khai thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc kê khai, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 và các năm sau.

Đối tượng phải thực hiện kê khai bao gồm 09 nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP, đối với nhóm đối tượng được quy định tại khoản 9, Điều 7 gồm: Người không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nhưng trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực, được quy định cụ thể tại danh mục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm 09 nhóm tài sản, thu nhập được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trong đó lưu ý: đối với nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác thì vẫn thuộc đối tượng phải kê khai.

Hằng năm, chậm nhất là ngày 30-11, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản về bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và lưu cá nhân 01 bản. Việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31-12 hàng năm.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức việc kê khai, công khai; việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai và chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai; quản lý, sử dụng Bản kê khai; xác minh, kết luận, công khai kết luận xác minh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu và tham mưu UBND tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 hàng năm.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với thời hạn quy định tại Nghị định này không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau: áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 15 ngày đến 30 ngày; áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 30 ngày đến 45 ngày; áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 45 ngày.

V.N

;
.