Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính và nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

Thứ Sáu, 12/08/2016, 15:43 [GMT+7]
    Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào đối với việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính và nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền?
 
    Trả lời: 
 
    Điều 9 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính như sau:
 
    1. Các đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
Cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh như đương sự.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại điểm cầu Vĩnh Phúc (Ảnh D.H)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại điểm cầu Vĩnh Phúc (Ảnh D.H)
    2. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án hoặc đương sự theo quy định của Luật này.
 
    Điều 10 Luật này quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, cụ thể là:
 
    Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát) theo quy định của Luật này khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết.
Thu Hà
;
.