Bảo đảm tranh tụng trong xét xử và bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Thứ Năm, 11/08/2016, 14:08 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, quy định của pháp luật về việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử và việc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự?
 
    Trả lời: Vấn đề quý vị hỏi chúng tôi xin trả lời:
 
    Điều 18 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử như sau:
 
    1. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Luật này.
 
    2. Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án hành chính và có nghĩa vụ thông báo cho nhau các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc bác bỏ yêu cầu của người khác theo quy định của Luật này.
 
Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp tổ chức Tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự
Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp tổ chức Tập huấn chuyên sâu các Bộ luật tố tụng năm 2015 và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự
    3. Trong quá trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện, công khai, trừ trường hợp không được công khai theo quy định của Luật này. Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi những vấn đề chưa rõ và căn cứ vào kết quả tranh tụng để ra bản án, quyết định.
 
    Theo Điều 19 Luật này thì việc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định:
 
    1. Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hoặc người khác có đủ điều kiện theo quy định của Luật này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
    2. Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
 
    3. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa án.
 
    4. Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng hành chính.
Duy Phương
;
.