Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Tư, 05/06/2019, 10:26 [GMT+7]

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17-5-2019 triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, và sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà vì động cơ vụ lợi, hoặc thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc gây bức xúc, xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; có lúc, có nơi còn hình thức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát còn phát hiện nhiều hạn chế, bất cập, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường... thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua tự kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị căn cứ nội dung chỉ thị và tình hình thực tiễn, thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình.

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị.

Thành Long

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)

 

.