Hà Nam: Kết quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ Bảy, 01/06/2019, 10:30 [GMT+7]
    Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Hà Nam đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007, 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 28-02-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”; Công văn số 719-CV/TU, ngày 06-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị”.
 
Một Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh Hà Nam
Một Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh Hà Nam
    Phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định đây là nội dung quan trọng góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đã được thực hiện theo đúng quy định. Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh là: 57/57 đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Số người đã kê khai là 4.988 người/4.988 người, trong đó 1.817 người được công khai theo hình thức niêm yết, 3.171 người được công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp, không có trường hợp nào phải tiến hành xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập.
Đoàn Thị Phương Anh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.