Thái Bình: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 20/05/2019, 14:56 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Công văn số 1881/UBND-TCD, ngày 14-5-2019 về thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ: 
 
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.
 
Một Hội nghị  giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh  Thái Bình
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Thái Bình
    Xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN và quản lý kinh tế - xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác PCTN, nhất là những nội dung liên quan đến PCTN theo Nghị quyết Trung ương 4,5,7,8 (khóa XII), các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN.
 
    Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Luật PCTN năm 2018; Luật tố cáo (sửa đổi); Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 10-01-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 
    Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; việc cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT... Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở, doanh nghiệp.
 
    Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Tập trung khắc phục các khâu, lĩnh vực còn yếu, nhất là khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, khắc phục trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.
 
    Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân huyện, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, định kỳ hằng quý hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTN gửi về thanh tra tỉnh.
              Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.