Quảng Trị: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Bảy, 04/05/2019, 14:13 [GMT+7]

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, năm bứt phá trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2019 là năm "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển" với quyết tâm đổi mới phương thức, cách làm, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương của các tổ chức trong hệ thống chính trị để sớm hiện thực hóa và về đích các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 3-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; làm tốt công tác chuẩn bị bị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30-03-2016 thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15-04-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020".

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Quảng Trị giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Thanh tra tỉnh
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Quảng Trị giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Thanh tra tỉnh

Quý I năm 2019, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 07 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 439 lượt người tham gia. Đài Phát thanh - Truyền hình phát sóng chuyên mục pháp luật, chuyên mục nội chính và phòng, chống tham nhũng hàng tháng; báo Quảng Trị đăng nhiều tin bài về công tác phòng, chống tham nhũng.

Hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động.

Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp… và đều được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, có tác dụng phòng, chống tham nhũng; tiến hành 3 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và một cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 3 cuộc kiểm tra về quy định công khai, minh bạch trong hoạt động.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị; tiếp tục rà soát việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm hơn trong công tác. Trong quý I năm 2019, có 57 trường hợp  được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đã thực hiện và báo cáo theo quy định về việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận "một cửa" liên thông theo hướng hiện đại. Các đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành và thực hiện quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO. Đến nay, có 98,42% đơn vị đã thực hiện trả lương qua tài khoản (riêng huyện đảo Cồn Cỏ, Công ty Cao su Quảng Trị và một số nơi vùng cao chưa có hạ tầng kỹ thuật tốt nên chưa trả lương qua tài khoản).

                                                                                    Thanh Hằng

;
.