Kon Tum: Tổ chức 21 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.131 lượt người tham gia

Thứ Sáu, 03/05/2019, 15:08 [GMT+7]
    Quý I-2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành Công văn chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt"; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm chỉnh, kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng đã phát hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.131 lượt người tham gia. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục phòng, chống tham nhũng định kỳ.
 
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV
    Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức - cán bộ; công bố công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí, lệ phí…, công khai số điện thoại đường dây nóng của người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân.
 
    Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhiệm vụ phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được giao, xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành, đưa ra giải pháp quản lý tài chính, tài sản, sử dụng lãnh đạo hợp lý, tăng thu, tiết kiệm chi nhằm tăng thêm thu nhập hợp lý cho người lao động. Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo dõi, giám sát được quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại cơ quan, đơn vị.
 
    Thực hiện Công văn số 120/TTCP-C.IV ngày 28-01-2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 271/UBND-NCXDPL ngày 31-01-2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và quy chế tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời và báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.
 
    Ngày 07-12-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3441/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                                                Thanh Hiếu
;
.