Quảng Nam: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

Thứ Ba, 07/05/2019, 14:04 [GMT+7]
    Trong quý I-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14-4-2017 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2017-2021; Thông tri số 11-TT/TU ngày 15-11-2019 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Công văn số 1661-CV/TU ngày 29-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 28-02-2019 về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ban quản lý 661 huyện Hiệp Đức.
 
Một Hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam
Một Hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức và kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định.
 
    Các cấp, các ngành thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết lãnh đạo các cấp, không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trái quy định và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1186-QĐ/TU ngày 07-3-2019 thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14-04-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Công văn số 28-CV/BCS ngày 07-03-2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 28-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018.
 
    Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 395-TB/TU ngày 19-10-2018 về kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017, đến nay, các địa phương liên quan đã hoàn thành việc kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định (huyện Thăng Bình và thành phố Hội An); Sở Giáo dục và Đào tạo đã thu hồi xử lý số tiền sai phạm sau thanh tra; các cơ quan, địa phương còn lại đang tiếp tục thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra trong năm 2017 theo quy định.
 
    Công tác thanh tra để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng được các cấp, các ngành thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Trong quý, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra.
 
    Cơ quan điều tra công an toàn tỉnh khởi tố, điều tra 07 vụ/12 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm 2018 chuyển sang 05 vụ/07 bị can, khởi tố mới 01 vụ/03 bị can; điều tra lại 01 vụ/02 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý và giải quyết 03 vụ/05 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 04 vụ/06 bị cáo (sơ thẩm 03 vụ/05 bị cáo, phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo); đã giải quyết, xét xử phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo.
                                                                                    Thanh Hằng
;
.