Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 23/04/2018, 14:51 [GMT+7]
    Quý I-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; hoàn thành cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 630 KH/TU ngày 27-8-2012 của tỉnh ủy thực hiện kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gắn với việc tổ chức thực hiện thông báo kết luận số 90-TB/TU ngày 04-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Kiên Giang
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Kiên Giang
    Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các lớp tập huấn, các cuộc họp, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng… Trong quý, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 207 cuộc tuyên truyền cho 6.229 cán bộ, công chức, viên chức và 1.947 người dân.
 
    Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, trong tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân, doanh nghiệp; xử lý bằng hình thức cảnh cáo đối với 01 viên chức vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 11 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ; việc kê khai tài sản thu nhập năm 2017 và công khai bản kê khai đúng quy định; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 08-12-2017 về công tác cải cách hành chính năm 2018; thực hiện cơ chế một cửa đối với 145/145 xã, phường, thị trấn; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong quản lý, điều hành ở 54 cơ quan, đơn vị.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, nâng hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng. Kết quả, cơ quan điều tra thụ lý 02 vụ/03 bị can (thụ lý mới 02 bị can; án kỳ trước chuyển sang 02 vụ/01 bị can); tài sản do hành vi tham nhũng gây thiệt hại là 3,21 tỷ đồng, đã thu hồi 2,7 tỷ đồng, đạt 84%. Tòa án thụ lý 02 vụ/26 bị cáo (năm 2017 chuyển sang). Chỉ đạo chuyển 01 vụ sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Các vụ việc, vụ án qua kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý; tiếp tục điều tra, làm rõ 2 vụ việc sai phạm của 02 năm 2015-2016; chỉ đạo tiếp tục xử lý 4/4 vụ việc sai phạm của 02 năm 2016-2017.
                                                                                           Lê Hiếu
;
.