Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ Năm, 22/02/2018, 14:33 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 về Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
 
    Theo đó, tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị; chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Đảm bảo triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 126/NQ-CP.
 
Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi truyền giảng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên
Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi truyền giảng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên
    Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách... 
 
    Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là ai. 
 
    Tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.
 
    Thực hiện kịp thời, đầy đủ Đề án Phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 03-4-2017 của UBND tỉnh đảm bảo cơ quan thanh tra trong tỉnh đủ sức tham mưu thủ trưởng cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác PCTN.
 
    Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng; giải quyết kịp thời tố cáo tham nhũng, bảo vệ khen thưởng người có thành tích tố cáo hành vi tham nhũng. 
                                                                                   Thanh Bình
                                                                                    (Đài THVN)
;
.