Hải Phòng: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 14/02/2018, 11:53 [GMT+7]

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Kế hoạch yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thành phố Hải Phòng
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thành phố Hải Phòng

Kế hoạch yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố, xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công có tác động đến nhiều người dân, doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ công, quản lý chặt chẽ công tác thu, chi tài chính, quản lý đầu tư công.

Kế hoạch cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…

Bình Minh

;
.