Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, 19/06/2019, 15:16 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; ban hành 05 báo cáo chuyên đề. Tham mưu tổ chức thành công các hội nghị giao ban quý I-2019 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; hội nghị nghe Tòa án nhân dân 2 cấp báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện thí điểm Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 tỉnh Thái Bình
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 tỉnh Thái Bình
    Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 36 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy như: Xây dựng Quy chế làm việc, quy chế bổ nhiệm trưởng, phó phòng, Quyết định thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Thái Bình giai đoạn hiện nay.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tham mưu ban hành Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2019. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của tỉnh và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015-2018 trên địa bàn tỉnh tại 09 sở, ngành, huyện, Thành phố.
 
    Tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; giám sát tình hình hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Kiến Xương của dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tham gia đoàn thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ giám sát việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục, đào tạo huyện Thái Thụy...
 
    Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy chế và việc tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy với Kiểm toán Nhà nước khu vực; dự thảo Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; dự thảo Luật thi hành án hình sự (sửa đổi); dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ”; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và nhiều văn bản khác của tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm túc việc tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban và đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao; kịp thời chuyển đến các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Đến ngày 10-6-2019, Ban đã tiếp nhận 132 đơn (17 đơn gửi đến Ban; 132 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến); đã xử lý 132/132 đơn, đạt 100%. Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 14 đơn. Nâng cao chất lượng nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
                                                                                 Nguyễn Thị Khánh
                                                                (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.