Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Tham mưu công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 17/06/2019, 14:17 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp; xây dựng báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; chuẩn bị nội dung tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 26-03-2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, lãng phí; xây dựng dự thảo Quy định tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, quy trình và xử lý đơn thư của Tỉnh ủy; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác nội chính, PCTN, báo cáo công tác cải cách tư pháp, báo cáo vụ việc, vụ án để tổng hợp xây dựng báo cáo của tỉnh.
 
Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh
Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh
    Triển khai kiểm tra công tác nội chính và PCTN đối với Đảng ủy Sở Xây dựng; triển khai các quyết định kiểm tra đối với Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông; cử cán bộ tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thực hiện việc giám sát thường xuyên, nắm tình hình công tác nội chính và PCTN tại các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; dự họp giao ban nội chính các huyện, thành phố; đôn đốc, theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết vụ án, vụ việc đã được Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan chức năng giải quyết; chuẩn bị các nội dung tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính PCTN do Ban Nội chính Trung ương tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
 
    Thẩm định 05 hồ sơ cán bộ trước khi bổ nhiệm, quy hoạch; tham gia ý kiến đối với các văn bản liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN trước khi trình Tỉnh ủy; thực hiện các quy chế phối hợp công tác với các cơ quan liên quan; thực hiện công tác phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bắc Kạn; viết tin, bài cho bản tin Xây dựng Đảng; tiếp nhận và xử lý 17 đơn thư; đề xuất tiếp nhận 1 đồng chí lãnh đạo Ban; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
                                                                                     Thanh Hằng
.