Hòa Bình: Ban Nội chính Tỉnh ủy thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thứ Sáu, 16/03/2018, 14:20 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình phát động phong trào thi đua với chủ đề Cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018).
 
    Một là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất
 
    Công tác tham mưu tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp, các huyện, thành ủy chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là về an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động của các đối tượng chống đối, các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp… Kịp thời thông tin, báo cáo, tham mưu cho cấp ủy để xem xét lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công  tác phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng
 
    Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí... Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm tra, thanh tra để tham mưu thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung vào các nhiệm vụ:
 
    Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu cho Tỉnh ủy đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm.
 
    Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tư pháp, cơ quan thông tin, truyền thông, MTTQ và các cơ quan có liên quan trong công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
         
    Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và Kiểm toán Nhà nước để phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế .
       
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đảng ủy, ban cán sự đảng tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính; trực tiếp kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật, các quy định của Đảng và Nhà nước về nội chính và PCTN ở các cấp ủy, tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác PCTN tại các huyện, thành ủy; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt").
 
    Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị
 
    Tiếp tục quán triệt, học tập tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các vi phạm khác. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 29- CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.
 
    Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.
 
    Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. 
 
    Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
 
    Với công tác thi đua, khen thưởng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đa dạng hóa hình thức tổ chức phong trào thi đua, đẩy mạnh tổ chức các phong trào đoàn thể; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân trong đơn vị phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan. Quan tâm khen thưởng đến cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.