Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018

Thứ Tư, 14/03/2018, 14:28 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
    Bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác giữ vững an ninh trật tự; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 09-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 05-KH/TU ngày 21-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 56-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Ninh Thuận
Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Ninh Thuận
    Nghiên cứu, tham mưu Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; giám sát việc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
 
    Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12-05-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020; đôn đốc việc xây dựng, rà soát quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tham mưu ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017 và việc thực hiện kiến nghị sau các cuộc thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.
 
    Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp tỉnh; báo cáo tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo quy định.
 
    Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác bắt giam giữ, xử lý tội phạm và thực hiện chính sách, pháp luật đối với người tạm giữ, tạm giam và chấp hành hình phạt tù. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác cải cách tư pháp, hoạt động hỗ trợ tư pháp, nhất là giám định, định giá, chấn chỉnh hoạt động luật sư; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.
 
    Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án quan trọng, phức tạp về an ninh - trật tự; tham nhũng, kinh tế, không để phát sinh phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài liên quan đến việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban và đơn Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến.
                                                                         Trần Hoàng Kiếm
;
.