Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang chủ động thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Tư, 14/03/2018, 14:45 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 24 văn bản (gồm 01 nghị quyết, 01 đề án, 01 chương trình, 01 quyết định, 02 công văn, 07 kế hoạch, 10 báo cáo). Chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị "về sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng", tổng kết 6 năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 17-6-2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.
 
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Giang
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Giang
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 09-5-2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quy định số 02- QĐ/TU ngày 13-7-2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 10-ĐA/TU ngày 26-5-2017 "thành lập Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã". Đến nay 11/11 huyện ủy, thành ủy, 195/195 đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Căn cứ Đề án thành lập bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì xây dựng Quy chế hoạt động mẫu của Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận giúp về việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Đến nay hoạt động của bộ phận giúp việc đã đi vào nền nếp, bước đầu hoạt động có hiệu quả.
 
    Định kỳ hàng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tiến độ giải quyết và tham mưu, đề xuất hướng xử lý đối với các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; vụ việc, vụ án diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. 
 
    Năm 2017, có 03 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và đã đưa được 02 vụ ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, hiện còn 01 vụ án. Có 14 vụ án, vụ việc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Căn cứ tiến độ, kết quả giải quyết và kiến nghị của các cơ quan chức năng, trong năm 2017 đã đưa 06 vụ việc, vụ án ra khỏi diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
                                                                               P.V
;
.