Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp

Thứ Tư, 17/01/2018, 11:09 [GMT+7]
    Để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, từ năm 2013 đến năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã phối hợp tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và trực tiếp ký 06 quy chế phối hợp công tác với 01 Đảng đoàn, 01 Đảng ủy và 04 cơ quan gồm: Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận và Sở Tài chính.
 
Hội nghị sơ kết các quy chế phối hợp
Hội nghị sơ kết các quy chế phối hợp
    Sau khi ký kết Quy chế, các cơ quan phối hợp đã triển khai phổ biến nội dung phối hợp đến từng cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; qua đó nhận thức, trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan phối hợp ngày càng được nâng lên. 
 
    Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan có chuyển biến mạnh mẽ, chủ động hơn trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng được tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và Trung ương. Việc thực hiện các quy chế đã giúp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; án kinh tế, tham nhũng dư luận xã hội quan tâm; những vụ việc, vụ án mà giữa các cơ quan tố tụng còn có những quan điểm khác nhau.v.v.
Nguyễn Phúc Quỳnh
(Ban Nội chính tỉnh ủy Ninh Thuận)
;
.