Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ động tham mưu, đề xuất về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 16/01/2018, 16:05 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, nắm diễn biến, tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu xử lý, không để xảy ra đột xuất, phức tạp, “điểm nóng”.
 
    Ban đã tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các cơ quan đơn vị có liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập nhiều tổ công tác và ban hành Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất quan điểm chỉ đạo giải quyết các yêu cầu, khiếu nại phức tạp kéo dài, dư luận quan tâm, cho ý kiến chỉ đạo các vụ, việc còn có ý kiến khác nhau giữa các ngành, các cấp.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đoàn đã hoàn thành việc kiểm tra, xây dựng báo cáo Trung ương theo quy định và tham mưu ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và Quyết định về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại 08 tổ chức Đảng cấp huyện và sở, ngành tỉnh. Qua đó, Đoàn đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và dự thảo kết luận, dự thảo báo cáo kết quả theo quy định.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; quý I, 06 tháng đầu năm và 09 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” năm 2016; Báo cáo cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo về việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu năm 2016 đến hết ngày 30-6-2017; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.
 
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn gửi đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo xử lý vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tiếp công dân - Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tiếp trên 155 lượt công dân. Bên cạnh đó, Ban tăng cường nắm tình hình, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan trong khối nội chính rà soát các vụ án, vụ việc nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý theo quy định.
 Dương Mẫn Đạt 
;
.