Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên: Thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Sáu, 12/01/2018, 11:34 [GMT+7]

Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 60 văn bản để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trọng tâm là về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương; thanh tra, kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Những nội dung tham mưu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Hội nghị giao ban công tác các cơ quan Nội chính tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị giao ban công tác các cơ quan Nội chính tỉnh Thái Nguyên

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác nội chính. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện đề án của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020"; qua 01 năm triển khai đã tạo sự chuyển biến tương đối rõ nét trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án về hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại; tổ chức khảo sát, báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; đánh giá tình hình và kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nội chính. Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc. Theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết vụ án, vụ việc của các cơ quan chức năng; kịp thời báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để tham mưu chỉ đạo xử lý, tháo gỡ. Đã đưa ra khỏi diện theo dõi 03 vụ án và 01 vụ việc; chủ trì hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh để thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với một số vụ án; đề xuất đưa 02 vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; 01 vụ án vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc xử lý.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý 11 vụ án, vụ việc, gồm: 06 vụ án tham nhũng, 01 vụ án kinh tế, 03 vụ án về nội chính, 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm về quản lý đất đai. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình chỉ đạo xử lý 02 vụ án phức tạp, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

                                                                                           P.V

;
.