Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Kết quả tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 16/01/2018, 15:33 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về “sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25-3-2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW; Báo cáo về tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản  ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên; Báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất từ năm 2014-2017.
 
    Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực triển khai thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27-11-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên giai đoạn 2016-2020”, ban hành kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ theo Đề án, qua đó, đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt Đề án.
 
    Rà soát các kết luận, thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN để đôn đốc thực hiện. Đôn đốc xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện Thông báo 145-TB/TU của Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra rà soát các kết luận Thanh tra về kinh tế - xã hội việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015 và đã đôn đốc các cơ quan chức năng thu hồi về Ngân sách nhà nước số tiền trên 10 tỷ đồng.
 
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016.
 
    Để có cơ sở tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đăng ký và bảo vệ xuất sắc đề tài khoa học “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”.
 
    Bên cạnh đó, nhằm giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt toàn diện tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm mới phát sinh về an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong phát hiện, giải quyết án, các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; hằng tuần, Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng báo cáo thống kê tình hình tội phạm, vi phạm tuần để đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong tuần; báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm của các địa phương, đơn vị. Từ đó tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả những vụ việc phát sinh góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                           Nguyễn Thêu 
         (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.