Bộ Giao thông vận tải: Cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 04/02/2015, 14:44 [GMT+7]
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa tham nhũng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai thực hiện công tác CCHC một cách quyết liệt,coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, góp ý, đề xuất đổi mới trong công tác CCHC, cải cách công vụ công chức. 
Bộ đã hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPQL) năm 2014, công bố danh mục văn bản QPPL về GTVT hết hiệu lực 6 tháng đầu năm 2014; đã rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực giao thông vận tải; rà soát văn bản QPPL về quyền của một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT năm 2014, kết quả kiểm tra cho thấy không có văn bản nào có dấu hiệu trái pháp luật. Về hợp nhất văn bản QPPL, Bộ trưởng đã ký xác thực hợp nhất 17 văn bản, đạt 100% kế hoạch.
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015
của Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện việc kiểm soát, cho ý kiến, đánh giá tác động theo thẩm quyền đối với 100% văn bản QPPL.Ban hành 04 Quyết định công bố 80 thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện công khai 100% TTHC Cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết đầy đủ các TTHC.Thành lập tổ công tác của Bộ để rà soát 532 TTHC trong các lĩnh vực, trong đó: 73 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải, 103 thủ tục thuộc lĩnh vực đường bộ, 26 thủ tục thuộc lĩnh vực đường sắt, 55 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng kiểm, 88 thủ tục thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa, 176 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng không và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực khác. Tổng số các TTHC đăng ký cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 là 07 thủ tục. Hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đối với nhóm thủ tục đăng ký tàu biển. Đang xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của năm 2015. 
Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đã chuyển 04 Khu quản lý đường bộ thành 04 Cục quản lý đường bộ; giao 328 biên chế hành chính cho 4 Cục quản lý đường bộ. Chỉ đạo Cục HHVN xây dựng mới dự thảo Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; chuyển Ban quản lý dự án đường sắt về trực thuộc Bộ, chuyển Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy về Trường Đại học hàng hải Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện chuyển Ban quản lý các dự án đường sắt về trực thuộc Ban quản lý dự án đường sắt. Phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án kiện toàn các Ban quản lý dự án thuộc Cục HHVN, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đã ban hành Quyết định mới quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.
Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ đã thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức ngành. Tổ chức thi tuyển 05 chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và thi tuyển công chức năm 2014 .
Về cải cách tài chính công, công tác xây dựng, phân bổ dự toán, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 được triển khai kịp thời, trên nguyên tắc sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo kịp thời, minh bạch và thông suốt. Trong các quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, Bộ  đều yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý tài chính đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.
Cập nhật đầy đủ, kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, danh sách các dịch vụ hành chính, hệ thống văn bản QPPL trên trang thông tin điện tử của Bộ. Duy trì ổn định, an toàn hệ thống máy tính và đường truyền dữ liệu; triển khai các đề án và phần mềm ứng dụng; thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT”, hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng.
Lê Thu
(Bộ Tài chính)
;
.