Bình Thuận: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 15/04/2020, 06:24 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng tỉnh Bình Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả đạt cao hơn. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hàng ngàn lượt tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và khóa XII)  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt đảng, những điều đảng viên không được làm, chấp hành quy chế làm việc, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 
Kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận
Kỳ họp thứ 46 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận
    Bên cạnh việc tham mưu giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng bám sát hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện khá tốt; việc thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; công tác kiểm tra, giám sát được mở rộng, đi vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tập trung kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
    Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 5.841 lượt tổ chức đảng, 8.537 lượt đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 107 tổ chức đảng và cơ quan tài chính đảng cùng cấp; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.744 lượt tổ chức đảng, đã đề nghị xử lý xuất toán, thu hồi tài chính và truy thu tiền đảng phí hơn 466 triệu đồng. Đặc biệt, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới và 297 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng (khiển trách 6, cảnh cáo 3) và 545 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 353, cảnh cáo 121, cách chức 26, khai trừ ra khỏi Đảng 45 trường hợp; giám sát chuyên đề 2.902 lượt tổ chức đảng, 7.082 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên với phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao hơn.
 
    Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm khắc phục, đó là: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; một số địa phương, đơn vị xây dựng nội dung, phân bổ thời gian thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp; kết quả nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; tiến độ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kết luận một số vụ việc còn chậm; chưa chú ý đôn đốc, theo dõi đối tượng kiểm tra, giám sát chấp hành kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát; vẫn còn tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thẩm tra, xác minh dẫn đến kết luận có việc chưa chính xác, có trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật chưa phù hợp.
 
    Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu là do cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát; chưa thể hiện quyết tâm cao; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chưa được đào tạo căn bản, thường xuyên thay đổi nhưng chưa kịp thời kiện toàn, củng cố; phương pháp nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa nhạy bén; sự phối hợp cung cấp thông tin giữa các đơn vị có quy chế phối hợp chưa thường xuyên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng chưa cao. Cấp ủy cơ sở chưa chủ động tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát tại cơ sở, dẫn đến có sai phạm kéo dài nhưng chậm được phát hiện xử lý.
 
    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh xác định thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:      
 
    Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng, phương thức lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh. 
 
    Thứ hai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và các văn bản của Trung ương, nắm vững chủ trương đường lối đổi mới của Đảng để cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh; chủ động ban hành chương trình toàn khóa, kế hoạch năm về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt kết quả; nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; đầu tư nhiều hơn công tác nắm bắt thông tin, khảo sát tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.
 
    Thứ ba, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc trong việc triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; trong đó đặc biệt quan tâm đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, dự án, các hoạt động tài chính, đầu tư, công tác cán bộ, kê khai tài sản thu nhập; chú trọng kiểm tra các đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; chú ý làm tốt giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra.
 
    Ủy ban kiểm tra cấp trên thường xuyên chỉ đạo đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 195, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư để tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành; phát huy tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm ngay từ lúc mới phát sinh; củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng để hoạt động.
Thứ tư, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp đào tạo, tập huấn căn bản cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở huyện và cơ sở.
 
    Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để đánh giá, phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm qua thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
                                                                                       Hồ Tùng
.