Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước - giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức

Thứ Năm, 15/02/2018, 08:16 [GMT+7]
    Xây dựng Đảng về đạo đức với ý nghĩa một nội dung độc lập trong công tác xây dựng Đảng là sự bổ sung cần thiết, kịp thời trong đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng Đảng hiện nay. Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức tạo thành bốn trụ cột vững chắc, gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động tích cực lên nhau, góp phần bảo đảm cho Đảng có thêm sức mạnh để lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
 
    Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đều đặt cao vấn đề rèn luyện tư cách đạo đức của người cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các cấp ủy đảng, đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; xác định cụ thể những chuẩn mực của người cách mạng trong từng mối quan hệ: Với mình, với người và với việc. Đặc biệt, trong Di chúc Người để lại, vấn đề đạo đức cách mạng được nhắc đến như một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng: “Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”(1).
 
    Trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước(2), công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng đã có bước phát triển cả về nội dung và phương thức thực hiện. Nhiều quan điểm, chủ trương, giải pháp mới, cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn về xây dựng Đảng được Đảng đề ra và kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng(3); các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải kiên quyết PCTN, lãng phí(4); gắn PCTN, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng(5)... Đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước là bước hiện thực hóa các chủ trương, quan điểm nêu trên và là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức.
 
    Để xây dựng Đảng về đạo đức, cần thiết phải đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước vì những lý do sau:
 
    Thứ nhất, PCTN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan Đảng, Nhà nước. Cơ quan đảng, nhà nước là những thiết chế nắm giữ quyền lực công, là cơ quan công quyền, được Đảng, Nhà nước giao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Do vậy, các cơ quan đảng, nhà nước luôn là chủ thể quan trọng trong công tác PCTN. Mặt khác, cũng do các cơ quan đảng, nhà nước nắm giữ quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước nên nếu không chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh PCTN thì nguy cơ tha hóa quyền lực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nảy sinh tiêu cực, tham nhũng trong chính các cơ quan đảng, nhà nước là điều khó tránh khỏi. Ở góc độ này, các cơ quan đảng, nhà nước cũng chính là đối tượng của công tác PCTN.
 
    Thứ hai, đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước để xây dựng Đảng về đạo đức thể hiện sự nhận thức sâu sắc về quy luật chính trị. Trong điều kiện duy nhất một Đảng cầm quyền lâu dài thì nguy cơ giảm sút sức chiến đấu của Đảng là điều luôn tiềm ẩn. Muốn đẩy lùi nguy cơ trên Đảng cần phải duy trì tính chất đội tiên phong của mình. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy tính chất đội tiên phong là cội nguồn sức chiến đấu của Đảng, là chỗ dựa để Đảng lãnh đạo, dẫn dắt Nhân dân giành nhiều thắng lợi. Duy trì tính chất đội tiên phong của Đảng thể hiện trước hết ở khả năng hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, tính kỷ luật Đảng, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời thể hiện qua các mặt công tác của các cơ quan đảng, nhà nước, trong đó có công tác PCTN. Do tham nhũng là sự triệt tiêu lớn nhất đối với tính chất đội tiên phong của Đảng nên đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước là trực tiếp bảo vệ tính chất đội tiên phong của Đảng, bảo vệ các giá trị đạo đức của người cán bộ, đảng viên.
 
    Thứ ba, đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước là cách tốt nhất củng cố niềm tin của Nhân dân và đảng viên đối với Đảng, với chế độ nói chung, công tác PCTN nói riêng. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến công tác PCTN thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” được Đảng thẳng thắn nhìn nhận là do nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, lãng phí; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống(6); người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa ý thức đầy đủ hậu quả của tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước(7). Để lấy lại lòng tin của Nhân dân thì giải pháp đầu tiên, quan trọng nhất là phải đẩy mạnh PCTN trong chính các cơ quan đảng, nhà nước.
 
    Ở phạm vi rộng hơn, đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước trước bạn bè quốc tế. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; PCTN, lãng phí hiệu quả là những yếu tố có sức hút mạnh mẽ đối với các đối tác nước ngoài và thúc đẩy, nâng tầm hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.  
 
    Thứ tư, đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước còn là cách thiết thực phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý của Nhà nước. Thời gian qua các thế lực thù địch đã thường xuyên lợi dụng vấn đề tham nhũng, đấu tranh PCTN để trở thành cái cớ công kích chế độ, bóp méo các giá trị đạo đức cách mạng của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN. Đáp trả những luận điệu sai trái đó là quan điểm của Đảng kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai(8); và chủ trương đẩy mạnh PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước gắn với xây dựng Đảng về đạo đức.
 
    Với ý nghĩa là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh công tác PCTN trong các cơ quan đảng, nhà nước được thể hiện qua những nội dung chính như sau:
 
    Một là, các cơ quan đảng, nhà nước phải tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước (gọi chung là các quy định của Đảng, Nhà nước) về PCTN.
 
    Các cơ quan đảng, nhà nước tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN là thể hiện sự tôn trọng những chuẩn mực, quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung của Đảng, Nhà nước về PCTN; đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi cơ bản của nguyên tắc pháp quyền XHCN; phù hợp với các cam kết quốc tế về PCTN mà Việt Nam là thành viên. Đây cũng là nội dung chính của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tinh thần đạo đức cách mạng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trước hết phải được thể hiện qua tính kỷ cương, kỷ luật, ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, PCTN nói riêng.
 
    Mặc dù thời gian qua, các cơ quan đảng, nhà nước đã tích cực tham mưu, đề xuất; cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN(9), tuy nhiên, trên thực tế, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, tuân thủ pháp luật nói chung, các quy định về PCTN của Đảng và Nhà nước nói riêng nhìn chung chưa nghiêm. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.957 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng; cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3.730 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.143 đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái(10).
 
    Thời gian tới, các quy định về PCTN trong nội bộ Đảng; quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN; một số luật quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác PCTN sẽ được ban hành; những sơ hở, bất cập trong các quy định về quản lý kinh tế - xã hội tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng từng bước được khắc phục, tạo thành hệ thống cơ sở chính trị pháp lý đồng bộ, khả thi cho việc chấp hành, thực hiện PCTN trước mắt cũng như lâu dài của cơ quan đảng, nhà nước; góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN nói riêng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung.
 
    Hai là, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đảng, nhà nước trong đấu tranh PCTN.
 
    Vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu là những giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng, cũng là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đảng không chỉ lãnh đạo công tác PCTN bằng khoa học, dân chủ, tôn trọng pháp luật mà còn lãnh đạo công tác PCTN bằng nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đảng, nhà nước trong PCTN.
 
    Trước đây, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đảng, nhà nước trong công tác PCTN chủ yếu được đề cập dưới góc độ quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) chỉ rõ: “Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng”; Luật PCTN năm 2005 dành riêng một mục quy định về “Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng”... Hiện nay, công tác PCTN và xây dựng Đảng về đạo đức đã có cách tiếp cận mới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh các quy định về tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; quy định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trị - pháp lý bất lợi khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, Đảng và Nhà nước còn yêu cầu cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phát huy đầy đủ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong PCTN, với phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(11). Điều này giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ý thức đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước tập thể cơ quan, đơn vị; từ đó chủ động, quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện PCTN ở cơ quan, đơn vị mình; cũng như chú trọng hơn trong giữ gìn đạo đức, lối sống; tự nghiêm khắc với chính mình, tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi trong công tác và trong cuộc sống của mình, của gia đình và người thân.   
 
    Tác dụng của việc làm trên là tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN; tạo sức lan tỏa về nhận thức và hành động PCTN trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; lâu dài các giá trị đạo đức đó sẽ trở thành xu thế, thành nét văn hóa trong đời sống xã hội - Văn hóa không tham nhũng, chống tham nhũng. 
 
    Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan đảng, nhà nước.
 
    Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về PCTN là phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng “Cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng”. Chú trọng phòng ngừa tham nhũng là chú trọng trị gốc vấn đề; từng bước loại bỏ môi trường và điều kiện dễ nảy sinh tham nhũng, trong đó dấu hiệu để nhận biết môi trường và điều kiện tiềm ẩn tham nhũng là thiếu công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình, tổ chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, nhiều thủ tục hành chính, cấp phép, xin cho, nhiều đặc quyền, đặc lợi, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên thấp…
 
    Thời gian qua, các cơ quan đảng, nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp để dần loại bỏ môi trường và điều kiện kể trên, như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đảng, nhà nước thuộc các lĩnh vực: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; dự toán, quyết toán ngân sách; thông tin về quy hoạch các dự án; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản của Đảng và Nhà nước; xóa bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý; đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành… Thời gian tới, Đảng và Nhà nước yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; cung cấp thông tin đồng bộ kết hợp với các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ, đảng viên có biểu hiện sách nhiễu gây nhiều dư luận, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín(12)...
 
    Song song với việc thực hiện các giải pháp chung về phòng ngừa tham nhũng nêu trên, các cơ quan đảng, nhà nước còn chủ động, tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực nghề nghiệp trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Đây là việc làm có mối quan hệ mật thiết với công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Bởi lẽ, nội dung chính của xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của người cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, với cơ quan, đơn vị và với Nhân dân (với mình, với người và với việc), bao gồm những điều cán bộ, đảng viên không được làm; những điều phải làm và những điều nên làm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; cải thiện hình ảnh, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân.
 
    Thứ tư, các cơ quan đảng, nhà nước phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
    Là đối tượng chính của công tác PCTN, các cơ quan đảng, nhà nước phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với mục đích để bảo đảm tính kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và bộ máy nhà nước, tránh nguy cơ tha hóa quyền lực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng, nhà nước.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cơ quan đảng, nhà nước để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua không ngừng được tăng cường, đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện, gồm: Công tác tự kiểm tra của các cơ quan đảng, nhà nước được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai trên nhiều lĩnh vực; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác PCTN thường xuyên hơn... Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát còn được tiến hành cả với việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nói cách khác, các cơ quan có chức năng PCTN cũng phải chịu sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ PCTN; từ đó kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý tham nhũng, cũng như chấn chỉnh những biểu hiện bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng... 
 
    Ở phạm vi rộng hơn, việc các cơ quan đảng, nhà nước chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giúp họ ý thức đầy đủ hơn về phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, giúp nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
    
    Thứ năm, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng.
 
    Nghiêm khắc xử lý (trừng trị) hành vi tham nhũng trong các cơ quan đảng, nhà nước thể hiện rõ nhất tính kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đây cũng là nội dung sau cùng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, khi việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng không đem lại kết quả đối với một số người. Trong trường hợp đó, áp dụng các biện pháp xử lý tham nhũng là để loại trừ hành vi tham nhũng đã xảy ra; đồng thời có tác dụng cảnh báo, răn đe các đối tượng khác, nhất là các đối tượng có ý định hoặc có nhiều cơ hội, điều kiện để tham nhũng. Như vậy, trừng trị nghiêm khắc tham nhũng cũng là để phòng ngừa tham nhũng, để chỉnh đốn Đảng.
 
    Việc xử lý tham nhũng trong các cơ quan đảng, nhà nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, được dư luận xã hội đồng tình cao, nhất là việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với hành vi tham nhũng. Tính chung trong khoảng thời gian 10 năm qua (2006- 2016), cơ quan điều tra đã khởi tố 3.337 vụ án/7.789 bị can; Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 2.770 vụ án/6.480 bị can; Tòa án nhân dân đã xét xử 2.536 vụ án/5.749 bị cáo về các tội danh tham nhũng(13). Đặc biệt, trong năm 2017 và tháng đầu của năm 2018, một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được đưa ra xét xử với những mức án nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
 
    Thời gian tới, bên cạnh việc xử lý các vụ “đại án”, Đảng và Nhà nước chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” trong các cơ quan đảng, nhà nước; kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở. Chủ trương này là để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ của công tác PCTN, đồng thời là cơ sở để tiếp tục hình thành các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.
PGS. TS. Vũ Thu Hạnh
(Ban Nội chính Trung ương)
(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, tr.15, 16.
(2)Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
(3) Tài liệu đã dẫn(2).
(4) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các Văn kiện Đại hội XII do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 21-01-2016.
(5) Kết luận số 10 KL/TW ngày 26-12-2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”
(6) Tài liệu đã dẫn(5).
(7) Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lanh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
(8) Tài liệu đã dẫn(2).
(9) Gồm: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Bộ Chính trị đã ban hành các văn bản: Chỉ thị số 50CT/TW ngày 07-12-2015; Kết luận số 10 KL/TW ngày 26-12-2016; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01-6-2017...; Ban Bí thư ban hành Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017;... Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 (năm 2017); Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng năm 2017... (10) Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
(11) Xem tài liệu đã dẫn(2).
(12) Xem tài liệu đã dẫn(5).
(13) Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

 

;
.