Mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân

Thứ Tư, 21/09/2016, 15:59 [GMT+7]

Hỏi: Pháp luật quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như thế nào?

Trả lời:

Điều 31 Luật trưng cầu ý dân năm 2015 quy định về mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau: (1) Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân để cử tri hiểu rõ ý nghĩa của việc trưng cầu ý dân, nội dung trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân. (2) Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, khoa học, đúng pháp luật, thuận lợi cho cử tri và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) và dự án Luật trưng cầu ý dân của tỉnh Quảng Bình
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) và dự án Luật trưng cầu ý dân của tỉnh Quảng Bình

Điều 32 Luật này quy định về nội dung thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân, đó là: (1) Sự cần thiết của việc trưng cầu ý dân; mục đích, quan điểm trưng cầu ý dân. (2) Nội dung trưng cầu ý dân; các phương án, giải pháp để thực hiện kết quả trưng cầu ý dân. (3) Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề trưng cầu ý dân. (4) Thời gian tổ chức trưng cầu ý dân. (5) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân.

Điều 33 Luật này quy định về hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau: (1) Phát hành các ấn phẩm, tài liệu chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề được trưng cầu ý dân. (2) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. (3) Thông qua hội nghị cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức. (4) Các hình thức khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Thu Hà

;
.