Các phương thức bảo vệ, tự bảo vệ quyền dân sự và việc bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

Thứ Tư, 07/09/2016, 14:36 [GMT+7]
    Hỏi: Những quy định của pháp luật về phương thức bảo vệ, tự bảo vệ quyền dân sự; và việc bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền? 
 
    Trả lời: 
 
    Theo Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 24-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017, quy định như sau:
 
    Về các phương thức bảo vệ quyền dân sự (Điều 11) quy định: Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: (1) Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình. (2) Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. (3) Buộc xin lỗi, cải chính công khai. (4) Buộc thực hiện nghĩa vụ. (5) Buộc bồi thường thiệt hại. (6) Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. (7) Yêu cầu khác theo quy định của luật.
 
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận
    Về việc tự bảo vệ quyền dân sự (Điều 12) quy định: Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.
 
    Bồi thường thiệt hại (Điều 13) quy định: Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 
    Còn về việc bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền (Điều 14) quy định là: (1) Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân. Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài. Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án. (2) Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.
Duy Phương
;
.