Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Sóc Trăng

Thứ Ba, 03/12/2019, 06:18 [GMT+7]
    Sáng 02/12/2019, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã  có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
 
    Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng của Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương.
 
    Làm việc với Đoàn công tác, có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.   
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Quang cảnh Hội nghị
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc về công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sóc Trăng cho thấy: Trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được quan tâm; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt như công tác cải cách hành chính đối với các quy định về thủ tục, trình tự, các loại giấy tờ cần thiết khi đến liên hệ và thời gian giải quyết, trả kết quả, lịch tiếp công dân; việc công khai, minh bạch phân bổ dự toán, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí ngân sách, sử dụng tài sản, trang thiết bị, mua sắm trang thiết bị; công khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…
 
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, tự thanh tra đã phát hiện các sai phạm, bước đầu đã xử lý một số trường hợp (gồm cả kỷ luật Đảng và chuyển cơ quan điều tra). Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc.
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Bên cạnh đó, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua đó đã phát hiện 23 đơn vị sai phạm, thu hồi gần 7,6 tỉ đồng, đạt 96,6% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho biết, Sóc Trăng đã thành lập, duy trì Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tỉnh, công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, từ đó chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng.
 
Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội XII của Đảng đã xác định, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. 
 
    Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng, từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác PCTN được quan tâm, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm. 
 
    Để công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 
 
    Đặc biệt, chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng;..
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    “Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, tình trạng "tham nhũng vặt"”, Đồng chí Trần Thanh Mẫn gợi mở.
 
    Để công tác PCTN tạo được sự đồng tình trong nhân dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí phải cùng vào cuộc để huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, cần trú trọng tới việc xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.
 
    “Giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.
 
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
    Khẳng định những kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của Tỉnh ủy Sóc Trăng đã được Đoàn công tác tổng hợp chi tiết, đầy đủ để báo cáo Ban Chỉ đạo và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, từ những bài học kinh nghiệm và biện pháp PCTN của tỉnh Sóc Trăng, tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.
Tạ Anh Hưng
.