Phú Thọ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Ba, 16/04/2019, 15:33 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng.
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng", gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Thông tri số 10-TT/TU của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW gắn với việc thường xuyên rà soát, sửa đổi và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, quy chế làm việc. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".
 
Đoàn công tác của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Phú Thọ
Đoàn công tác của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Phú Thọ
    Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai tài chính, kê khai tài sản và công khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong tổ chức, đơn vị theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về chế độ, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại tỉnh Phú Thọ.
 
    Thực hiện Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14-12-2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" và thực hiện Quyết định số 4139-QĐ/BTCTW về thí điểm, bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; Quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức… 
 
    Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tăng cường đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; việc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tố tụng phối hợp điều tra giai đoạn II vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo quy định.
                                                                                  Thanh Hằng
;
.