Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Hà Nam

Thứ Tư, 12/12/2018, 15:57 [GMT+7]

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về kết quả công tác PCTN; tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII)...

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN, chú trọng giải pháp phòng ngừa. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, khắc phục chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị thanh tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung phát hiện, xử lý nghiêm vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 9 tháng đầu năm, cơ quan điều tra hai cấp của tỉnh đã khởi tố, điều tra 5 vụ án, 11 bị can về tham nhũng, kinh tế.

Từ thực tế công tác PCTN của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, ban hành đồng bộ các quy định trong công tác PCTN. Các cơ quan tư pháp Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban  hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật phù hợp với quy định mới trong xử lý tội phạm về tham nhũng; chỉ đạo ban hành quy định, cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tích cực đấu tranh PCTN.

Về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, chú trọng xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa tinh thần, nội dung các nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, chú trọng những vấn đề bức xúc, vướng mắc để tập trung giải quyết có hiệu quả, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Nam kiến nghị Ban Bí thư sớm ban hành Quy định sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh, cơ quan báo đảng bộ địa phương. Cùng với đó, đề xuất ý kiến Quốc hội khi ban hành nghị quyết về thí điểm sáp nhập văn phòng UBND, đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cần quan tâm đánh giá tính đặc thù công việc giữa cơ quan tham mưu lập pháp, cơ quan tham mưu hành pháp, chế độ chi đặc thù hoạt động của các cơ quan, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Tỉnh ủy Hà Nam cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản, quy định, hướng dẫn về tổ chức, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện, quy định biên chế tối thiểu đối với từng sở, ngành, UBND cấp huyện; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả công tác PCTN; kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị: Tỉnh cần đặt PCTN trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN vào thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng tham nhũng “vặt”.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vụ việc tham nhũng; xử lý dứt điểm những vụ việc đã có kết luận của các đoàn kiểm tra. Đẩy mạnh công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Tiếp tục tăng cường, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Làm tốt hơn nữa việc nhận diện 27 biểu hiện đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để có biện pháp khắc phục đúng, trúng, hiệu quả. Đồng thời, coi trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Kiên quyết thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 6, 7, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, đảm bảo thống nhất cao trong nội bộ; giải quyết tốt chính sách đối với cán bộ trong diện tinh giản biên chế. Cùng đó, làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi để đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

                                                                                               Lê Mai

;
.