Bắc Giang: Kết quả công tác 9 tháng về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 16/10/2018, 10:47 [GMT+7]

9 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ yếu thông qua các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị và lồng ghép với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các địa phương, đơn vị đã ban hành 45 văn bản để thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức 25 lớp tuyên truyền lồng ghép các quy định của pháp luật nói chung, trong đó có nội dung về phòng, chống tham nhũng với 2.681 người tham gia.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Bắc Giang ký kết tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Bắc Giang ký kết tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chỉ đạo cơ quan kế hoạch, tài chính các cấp tăng cường hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị dự toán trong việc chấp hành dự toán ngân sách được giao, chấp hành định mức, tiêu chuẩn quy định; đồng thời, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong điều hành, quản lý tài chính, ngân sách. Chỉ đạo việc công khai ngân sách các cấp theo đúng quy định.

Từ đầu năm đến nay, có tổng số 153 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (62 nghị quyết của HĐND, 91 quyết định của UBND). Các cơ quan, đơn vị ban hành 12 văn bản mới, sửa đổi, bổ sung 4 văn bản cho phù hợp và tiến hành 07 cuộc kiểm tra về việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04-07-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Riêng Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 68 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là việc chấp hành thời gian làm việc, thái độ, tác phong làm việc khi thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã được các đơn vị quan tâm và thực hiện ngay từ đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 712 công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 03 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ đối với 05 huyện, 01 sở và 01 đơn vị.

Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78-2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 08-2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ. Năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 11.050 người tiến hành kê khai, công khai, kê khai.

Xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách trên địa bàn tỉnh, đã xử lý kỷ luật 04 người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng.

                                                                                           Lê Hiếu

;
.