Bắc Kạn: Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện

Chủ Nhật, 07/10/2018, 14:29 [GMT+7]

9 tháng đầu năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn và Đảng đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn và Đảng đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tỉnh ủy ban hành Quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và PCTN trên địa bàn tỉnh; Chương trình trọng tâm công tác nội chính và PCTN năm 2018; văn bản chỉ đạo rà soát các kết luận thanh tra kinh tế- xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2017; kế hoạch số 133- KH/TU ngày 07-03-2018 về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực thanh tra, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế tại địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhân dân trên một số lĩnh vực trọng yếu như: Quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, khai thác và bảo vệ rừng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ; xây dựng các quy định, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo ra cơ chế phòng, chống tham nhũng, hạn chế thấp nhất tiêu cực, tham nhũng, tội phạm kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế- xã hội, các kiến nghị kiểm toán; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ công, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Các huyện ủy, thành ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham mưu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh tra công vụ, giám sát cộng đồng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung văn bản pháp luật về  PCTN, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về PCTN, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Toàn tỉnh tổ chức được 467 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng với 14.625 lượt người tham dự.

Các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai tài chính, ngân sách, sử dụng tài sản công, các chế độ định mức, tiêu chuẩn; kiểm tra được 89 đơn vị thực hiện các quy định về công khai minh bạch; ban hành mới 54 văn bản, sửa đổi bổ sung 40 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác đối với 72 trường hợp; thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; 686 đơn vị thực hiện trả lương qua tài sản; 147 đơn vị thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính, 2 đơn vị đang triển khai thực hiện cư chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

                                                                                      Thanh Hằng

;
.