Tập đoàn điện lực Việt Nam: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 01/04/2018, 15:19 [GMT+7]

Trong quý I năm 2018, việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng được Tập đoàn điện lực Việt Nam quan tâm thực hiện.

Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn; củng cố mối đoàn kết, thống nhất và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị Đảng bộ EVN lần thứ 11 ngày 29-3
Hội nghị Đảng bộ EVN lần thứ 11 ngày 29-3

Đảng ủy Tập đoàn ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng (Kế hoạch số 22- KH/ĐU ngày 12-02-2018) nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào quyết tâm chính trị của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, bảo vệ và phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Kế hoạch số 5831/EVN-TTBV ngày 12-12-2017), trong đó xác định những nhiệm vụ cụ thể của công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với những nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Tập đoàn đối với các đơn vị trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của tập đoàn trong các lĩnh vực: Công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng và thanh lý, xử lý vật tư, thiết bị; sửa chữa tài sản cố định; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ tại các đơn vị, bao gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; kê khai, minh bạch tài sản; nhận xét, đánh giá cán bộ; thi và xếp lương nâng ngạch viên chức, chuyên môn, nghiệp vụ; công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng bậc và kiểm tra giữ bậc công nhân kỹ thuật trong tập đoàn.

Kịp thời xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên và công dân; qua đó có các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành chính sách pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực.

Kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của tập đoàn về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và của Tập đoàn về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai minh bạch tài sản; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình quản lý theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tập đoàn.

                                                                                              P.V

;
.