Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020

Thứ Bảy, 17/03/2018, 09:13 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22-01-2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về ban hành “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2018-2020”, để góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020.
 
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019
    Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong hệ thông MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy uy điểm, khắc phục những hạn chế của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động trong hệ thống Mặt trận và giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận với các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm:
 
    Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật như: Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn.
 
    MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan thực hiện giám sát sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ hành chính công.
 
    Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, từ năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch giám sát hàng năm, tăng cường hoạt động giám sát đột xuất để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí.  Tăng cường và đổi mới phương thức giám sát đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Rà soát, kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
 
    Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận. Đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh.
 
    MTTQ Việt Nam các cấp chủ động, phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí.
 
    Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam theo hướng: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của mỗi thành viên, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống Mặt trận và tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường phân công cán bộ Mặt trận cấp trên đi về cơ sở, đi cơ sở để sát dân, hiểu dân, để nhân dân tin cậy, phản ánh kịp thời với MTTQ Việt Nam về các vụ việc, biểu hiện tham nhũng, lãng phí.
 Trung Kiên

 

;
.