Lâm Đồng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 14/03/2018, 15:02 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. 
 
    Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị và Công văn số 1890-CV/TU ngày 01-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung triển khai một số giải pháp như: Thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Tăng cường hơn nữa công tác phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý để ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; không để xảy ra tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế; áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trách nhiệm cấp ủy và người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán Nhà nước trên địa bàn. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.
Lê Thị Hồng Lâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng)
;
.