Bắc Giang: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 04/07/2019, 14:21 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và đạt được một số kết quả sau: 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo: Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28-11-2018 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 05-01-2019 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019; Kết luận số 148-KL/TU ngày 11-01-2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 20-03-2019 về thực hiện Kết luận số 44-KH/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 01-04-2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Công văn số 1659-CT/TU ngày 11-03-2019 chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp; triển khai Quy định số 194-QĐi/TW ngày 23-05-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với cấp ủy cấp huyện và cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; tập trung ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trái pháp luật; chấn chỉnh công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Chỉ đạo nghiên cứu chủ trương liên quan đến bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bố trí đối với đội ngũ bảo vệ tổ dân phố, ban an ninh thôn trên địa bàn tỉnh.
 
    Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 287-KH/UBND ngày 24-12-2018 về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ thị số 11-CT/UBND ngày 17-12-2018 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; Quyết định số 393-QĐ/UBND ngày 15-03-2019 về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Công văn số 2158-CV-/UBND/NC ngày 24-6-2019 về lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363-KH/TTCP ngày 20-03-2019 của Thanh tra Chính phủ…
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và UBND các huyện Thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tập trung xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Các cơ quan nội chính chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
                                                                                    Thanh Hằng
.