Cao Bằng: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Ba, 02/07/2019, 14:40 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động, tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). 
 
    Đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm tình hình đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, an ninh tại các địa bàn trọng điểm; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy đảng, các ngành được phân công xây dựng chương trình, kế hoạch sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về lĩnh vực nội chính.
 
    Tham mưu xây dựng và trình Tỉnh ủy ban hành Báo cáo công tác nội chính và PCTN năm 2018; chủ động tham mưu đưa vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về công tác nội chính và PCTN năm 2019. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thực hiện công tác nội chính, PCTN năm 2019; Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo việc đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 09-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016-2020 và thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch. 
 
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng
    Tiến hành thẩm định, trình Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Chỉ thị về lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019; Chỉ thị về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trà Lĩnh, Hà Quảng và diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc năm 2019; Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thư về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện năm 2019; Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, Chương trình làm việc của Ban chỉ đạo và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2019. Xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương ký Bản ghi nhớ về “Cơ chế hợp tác cùng xây dựng biên giới bình yên” giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Thành ủy Thành phố Sùng Tả, Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
    Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 11-12-2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các Thông báo Kết luận số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận cuộc họp chuyên đề giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức một cuộc họp chuyên đề để đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đối với 02 vụ án tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh.
 
    Tham mưu xây dựng công văn của Tỉnh ủy gửi các ngành về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-1-2014,  Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Trung ương; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư. Tiếp nhận và thẩm định 08 hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đã tiếp nhận, nghiên cứu phân loại, xác minh để xem xét xử lý 88 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó, đã ban hành văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 22 đơn, trả lời, hướng dẫn cho công dân đối với 12 đơn, số còn lại là đơn trùng hoặc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật đã tiến hành lưu đơn theo quy định; cử cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Ban Tiếp công dân tỉnh; tiếp công dân tại cơ quan gần 20 lượt. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng của các cơ quan chức năng theo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung tổ chức các Hội nghị giao ban khối nội chính quý IV-2018 và quý I, II-2019; Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản của các sở, ngành chuyển đến xin ý kiến.
Đinh Văn Vụ 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
.