Phú Yên: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Ba, 02/07/2019, 14:16 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương; ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động lễ, hội diễn ra trên địa bàn.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách tư pháp năm 2019 tại một số địa phương, đơn vị, trong đó đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc tại Thành ủy Tuy Hòa.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thành ủy Tuy Hòa
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thành ủy Tuy Hòa
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 415 vụ/591 bị can, trong đó, đã truy tố 165 vụ/327 bị can, đình chỉ 18 vụ/16 bị can, tạm đình chỉ 55 vụ/07 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm 150 vụ/222 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 3.287 vụ, việc  theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án đã thụ lý. Tổng số thụ lý 3.739 vụ án các loại, đã giải quyết 1.606 vụ, đạt 42,95%. Trong đó, án hình sự thụ lý 284 vụ/535 bị cáo; đã giải quyết 185 vụ/303 bị cáo, đạt 65,1% so với tổng số vụ án hình sự; thụ lý án dân sự, hành chính 3.455 vụ, việc, đã giải quyết 1.421 vụ, việc, đạt 41,13% so với tổng số vụ, việc dân sự, hành chính.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 5.924 việc, với tổng số tiền phải thi hành là 1.698.757.017.000 đồng; qua xác minh phân loại có 4.195 việc có điều kiện thi hành (chiếm 70,8% so với số việc phải thi hành), đã giải quyết xong 2.180 việc (đạt 51,97%); số tiền có điều kiện thi hành là 1.386.046.267.000 đồng, đã giải quyết xong 32.387.818.000 đồng (đạt tỷ lệ 2,34%).
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 50 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 35 cuộc, trong đó 23 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 12 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; còn lại 15 cuộc đang thực hiện trong thời hạn luật định. Trong 23 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 69 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 36.413,170 triệu đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.357,755 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 270 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 09 tổ chức và 09 cá nhân có liên quan đến các sai phạm.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý được quan tâm chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện chế định thừa phát lại tại tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và trọng tài thương mại. Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng cho 01 trường hợp; đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 01 trường hợp; ghi tên 01 trường hợp vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thụ lý 58 vụ/58 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 56 vụ và tư vấn pháp luật 02 vụ; thực hiện 02 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 05 xã trên địa bàn thị xã Sông Cầu và huyện Sơn Hòa.
 
    Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 1.431 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (779 đơn đủ điều kiện xử lý và 652 đơn không đủ điều kiện xử lý). Trong đó, có 122 đơn (107 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Đến nay, đã giải quyết xong 93 đơn (83 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo), số còn lại đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
.