Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Sáu, 02/03/2018, 09:22 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện 16 nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng:
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị giao ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: quý I, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội thảo về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017; xây dựng Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. 
 
    Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong công tác giám sát, giáo dục đối với người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ. 
 
    Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của tỉnh tại các địa phương, đơn vị. 
 
    Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.  
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức triển khai công tác cải cách tư pháp năm 2018;  đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 
 
    Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình số 22-CTr/TU ngày 22-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. 
 
    Phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các cơ quan tố tụng đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; giám sát chuyên đề về tổ chức hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp.
 
    Thường xuyên nắm, tổng hợp kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương giao.
                                                  Nguyễn Thị Khánh
                                         (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.