Cao Bằng: Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Thứ Tư, 24/01/2018, 15:03 [GMT+7]
Năm 2017, các cấp, ngành tỉnh Cao Bằng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật không để phát sinh vấn đề phức tạp. 
 
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh năm 2017
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh năm 2017
    Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tổ chức hiệu quả, khoa học, đi vào nền nếp. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy, hoạt động tiếp công dân được tiến hành định kỳ, thường xuyên theo quy định của Luật tiếp công dân; ý thức trách nhiệm công chức tiếp công dân ngày càng được nâng cao; cơ bản các vụ việc được xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật, chấm dứt được tình trạng tiếp tục khiếu kiện, hạn chế việc các đơn thư vượt cấp. Đã giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
    
    Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên. Đến nay, cấp tỉnh và các huyện, thành phố đều đã thành lập ban tiếp công dân, cấp xã và các cơ quan, đơn vị, ngành đều có phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân theo quy định. Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được bố trí trụ sở riêng và các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân. 
 
    Các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Trong năm qua, số công dân đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh 132 lượt người; số công dân được các ngành, địa phương tiếp 1.530 lượt người, giảm 217% so năm trước (năm 2016 tiếp 4.486 lượt người); các cơ quan hành chính tiếp nhận và xử 929 đơn thư khiếu nại, tố cáo, (tăng 55% đơn so với năm 2016). Các cơ quan tiếp nhận và xử lý nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân như: Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 322 đơn; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận được 57 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp nhận, phân loại xử lý 110 đơn, trong đó liên quan đến hoạt động tư pháp 22 đơn, đã giải quyết 22 đơn (đạt 100%); Tòa án nhân dân tỉnh tiếp 323 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 350 đơn các loại thuộc thẩm quyền trong thời hạn luật định (đạt 100%); lực lượng Công an tỉnh đã tiếp 114 lượt công dân, tiếp nhận xử lý 180 đơn (có 163 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó đã kết luận 153 đơn, đạt 93,7%). 
 
    Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân, đòi lại đất cũ đã đưa vào hợp tác xã trước đây, việc đền bù, giải phóng mặt bằng; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai…
 
    Thực hiện các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã đẩy mạnh công tác tham mưu UBND tỉnh tiến hành rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, qua đó trên địa bàn tỉnh có 11 vụ việc. Đến nay, qua kết quả rà soát, xem xét xử lý, cơ bản đã giải quyết xong 9 vụ việc.
 
    Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có kết quả cao hơn góp phần thiết thực vào việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xem xét, giải quyết vụ việc mới phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân.
 
    Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài.
Đinh Văn Vụ
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
;
.