Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Năm, 18/01/2018, 10:58 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức sơ, tổng kết các mặt công tác thường xuyên và công tác chuyên đề theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy ban hành 13 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với một số ban Đảng, Đảng đoàn và các cơ quan bảo vệ pháp luật… Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 30-3-2017 tổ chức triển khai và kế hoạch số 41-KH/TU ngày 07-3-2017 về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW. Theo đó, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt thực hiện Kết luận đến từng tổ chức đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên. Tính đến nay toàn tỉnh triển khai được 105 cuộc, có 21.367 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.
 
    Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 12-01-2017 để thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 08 đoàn giám sát và chỉ đạo kiểm điểm sâu tại 11 cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị quyết. Sau kết thúc giám sát có đánh giá, tiến hành kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Tính đến nay toàn tỉnh tổ chức được 376 cuộc triển khai quán triệt cho 36.963 lượt đảng viên (chiếm 97,3%).
 
    Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06-7-2017 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 72KH/TU ngày 31-7-2017 về khảo sát phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó tiến hành thành lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp 07 đơn vị. Qua khảo sát đã tham mưu Tỉnh ủy xây dựng báo cáo số 195-BC/TU ngày 05-9-2017 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị báo cáo về trên theo đúng thời gian quy định.
 
    Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức hội thảo chuyên đề "Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2015-2020".
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 324-QĐ/TU ngày 15-05-2017 về danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và việc giải quyết những vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, định hướng xử lý. Cụ thể, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đưa 02 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; 05 vụ việc, vụ án vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Nhìn chung đến nay 07 vụ việc nêu trên qua quá trình theo dõi chỉ đạo xử lý, đã được các cơ quan quan tâm chỉ đạo và đã xử lý xong 07 vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
 
    Phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo 11 vụ việc/vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để thường trực tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo để các cơ quan chức năng phối hợp xử lý có hiệu quả.
 
    Đối với các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, Ban phối hợp với các ngành có liên quan đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy đúng quy định, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
                                                                                                P.V
;
.