Quảng Trị: Ký kết Quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 01/11/2017, 17:58 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo Quy chế, việc phối hợp phải căn cứ vào điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, Luật tổ chức Quốc hội; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của hai cơ quan. Phối hợp trên cơ sở hợp tác, đề cao trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hai cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Cơ quan đề xuất nội dung phối hợp phải chủ động xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch, nội dung, thời gian thực hiện gửi đến cơ quan phối hợp; cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến để thống nhất trước khi thực hiện. Những văn bản, tài liệu trao đổi giữa hai cơ quan phải được quản lý đúng chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết
    Nội dung phối hợp gồm: Trao đổi thông tin; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng khi thực hiện nội dung phối hợp hoặc khi mỗi bên có yêu cầu. Góp ý kiến về phối hợp xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, giải pháp của ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Quy chế cũng quy định rõ về hình thức và phương pháp phối hợp, trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
                                                                                          P.V
;
.