Quảng Ngãi: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:32 [GMT+7]
    Ngày 31-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Báo cáo trong 3 năm qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35, Chương trình 52 đến cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản nhằm hoàn thiện thể chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực hơn; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng cao...
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các cơ quan trong tỉnh đã tiếp 30.270 lượt/32.329 người/24.232 vụ việc, trong đó tiếp thường xuyên 25.201 lượt/26.413 người/19.294 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất 5.069 lượt/5.916 người/4.938 vụ việc, có 142 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận và xử lý 36.915 đơn, trong đó có 9.951 đơn khiếu nại, 2.292 đơn tố cáo, 24.672 đơn kiến nghị, phản ánh. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; đã ban hành Quy định thông tin, báo cáo nhanh các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng cơ chế thông tin, báo cáo kịp thời, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh.
    
    UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh, bổ nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh; bố trí công chức làm nhiệm vụ tiếp dân chuyên trách, giải quyết chế độ bồi dưỡng theo quy định.
 
    Tiến hành 60 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 99 cơ quan, đơn vị, hầu hết đều có khuyết điểm, vi phạm; qua thanh tra đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
 
    Có 1.972 tin, bài với thời lượng 12.176 phút và 745 chuyên mục với thời lượng 314.625 phút đã được đăng tải và phát để tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các cấp, ngành đã tổ chức 106 lớp/đợt bồi dưỡng, tập huấn cho 5.343 lượt cán bộ, công chức, người có trách nhiệm và 981 đợt tuyên truyền, phố biến trực tiếp cho 85.016 lượt người dân ở cơ sở; biên soạn, cấp phát 16.763 tài liệu tuyên truyền đến các cấp, các ngành và người dân ở cơ sở. 
 
    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Chương trình 52 vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế: Một số địa phương chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ như đã công bố; chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở nhiều địa phương còn thấp, nhất là ở cấp xã; công tác theo dõi sau tiếp công dân, xử lý đơn ở một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, tình trạng giải quyết trễ hạn luật định diễn ra ở cả 03 cấp; việc giải quyết của một số địa phương chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chính sách pháp luật và chưa phù hợp với thực tiễn. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị còn chưa trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại mà ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, thậm chí có trường hợp không đối thoại, nhất là ở cấp huyện và xã...
 
    Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp mà báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy đã đề ra. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với cải cách hành chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của bí thư các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với Nhân dân, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh vụ việc đông người, giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương...
 
    Tại hội nghị này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35, Chương trình số 52.
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.