Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 11/10/2017, 15:11 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tham mưu ban hành các báo cáo: Kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2016; thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2016; 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị khóa X về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng… 
 
    Tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý tình hình và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi lên về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn..., đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
    Tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chương trình, kế hoạch năm 2017. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Quyết định 65-QĐ/BCĐTW, Kế hoạch 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về “kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”; Thông báo Kết luận 186 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ cho các các cơ quan, đơn vị địa phương; đồng thời, tổ chức nắm tình hình một số đơn vị đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo Kế hoạch 64. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp và tham mưu Báo cáo “tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiệm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế để phục vụ Đoàn Kiểm tra. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan nội chính và các đơn vị, địa phương theo yêu cầu để làm rõ một số nội dung đánh giá trong Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn. 
 
    Tích cực tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, chủ trì 2 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm chất lượng và tiến độ; cử cán bộ tham gia 11 Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh... 
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)
;
.