Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 22/05/2017, 09:10 [GMT+7]

Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 27-03-2017).

Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 4 tỉnh Nghệ An
Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 4 tỉnh Nghệ An

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, đề cương kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19-06-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại huyện Kỳ Sơn.

Ban hành kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về việc "tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2020 tại huyện Thanh Chương.

Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2017.

Tham mưu báo cáo kết quả xử lý đơn thư quý I-2017 và theo dõi, đôn đốc giải quyết 17 vụ việc, vụ án được Thường trực Tỉnh ủy giao.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình vi phạm pháp luật về đất đai trong hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Đã tiếp nhận 17 đơn, trong đó, 08 đơn tố cáo; khiếu nại, 9 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã xử lý 16 đơn (hướng dẫn trả lời cho công dân 5 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 8 đơn); đang xử lý 01 đơn.

                                                                                         Lê Hiếu

                                                                                           (VOV)

;
.