Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ Ba, 16/05/2017, 09:05 [GMT+7]

Tháng 4-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Công văn số 524-CV/TU ngày 16-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, tập trung đấu tranh bóc gỡ điểm nhóm, các đối tượng cầm đầu, cốt cán hoạt động tuyên truyền, móc nối tái nhóm họp "Tin lành Đề Ga", tà đạo "Hà Mòn", ngăn chặn hoạt động vượt biên trái pháp luật. Cơ quan Điều tra đã điều tra làm rõ 35/51 vụ phạm pháp hình sự.

 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát 438 tin báo về tội phạm, (tin báo mới 115), đã giải quyết 148 tin. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm 215 vụ/469 bị cáo. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án phúc thẩm án hình sự 51 vụ/155 bị cáo.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.846 vụ án các loại, gồm: 1.743 vụ sơ thẩm, 103 vụ phúc thẩm. Đã giải quyết 468 vụ, trong đó 443 vụ sơ thẩm, 25 vụ phúc thẩm. Trong tháng, Tòa án đã phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức xét xử án điểm và lưu động 06 vụ nhằm răn đe tội phạm, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Ngành thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 6.842 việc; đã thi hành xong 868 việc/4.144 việc có điều kiện thi hành. Tổng số tiền đã thụ lý: 901 triệu đồng; đã thi hành được 31 triệu đồng/597 triệu đồng có điều kiện thi hành.

Ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 25 cuộc thanh tra về công tác quản lý, sử dụng ngân sách và quản lý, sử dụng đất (23 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất) tại 51 đơn vị, đã kết thúc 03 cuộc, tại 03 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 01 đơn vị có sai phạm, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 108 triệu đồng. Thanh tra các Sở đã triển khai 09 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 27 đơn vị, kiểm tra 95 lượt phương tiện; qua thanh tra đã xử phạt hành chính 153 tổ chức và cá nhân với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong tháng có 111 lượt, 89 công dân đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, Ban tiếp công dân của tỉnh tiếp thường xuyên 30 lượt, 36 người; lãnh đạo UBND tỉnh tiếp định kỳ 58 lượt, 23 người; Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp định kỳ 23 lượt, 30 người. Ngoài ra, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 272 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; trong đó, tiếp định kỳ 202 lượt, tiếp thường xuyên 70 lượt.

Các cơ quan chức năng ở tỉnh nhận 24 đơn (15 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo) và 160 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận 19 đơn, gồm 07 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị.

                                                                                        Thanh Hiếu

;
.