Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 18/05/2017, 17:39 [GMT+7]
    Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2017. Trình Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2017.
 
    Tham gia cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị trấn Cây Dương, xã Hiệp Hưng, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.
 
    Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị có liên quan trình Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Hậu Giang năm 2016
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Hậu Giang năm 2016
    Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp.
 
    Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Thông báo số 40-TB/BCĐTW và Chương trình số 42-CTr/BCĐTW ngày 10-01-2017 của Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Đăng ký nội dung thi đua - khen thưởng năm 2017 với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tỉnh ủy, đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2017; đăng ký thi đua thực hiện "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017.
 
    Cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đối với Đảng bộ thành phố Vị Thanh và tổ kiểm tra theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
 
    Cử cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tại Ban tiếp công dân tỉnh; đã tiếp 01 đoàn, có 05 công dân đến khiếu nại liên quan đến việc giao tài sản bán đấu giá thi hành án, đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Đã tiếp nhận 04 đơn của công dân (03 đơn phản ánh, 01 đơn tố cáo).
 
    Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia 02 cuộc họp cùng với Đoàn Công tác liên ngành tỉnh đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, qua đối thoại đã giúp cho nhân dân hiểu và nắm được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý đơn thư, đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư đã chuyển.
                                                                            Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.