Công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La

Thứ Năm, 06/06/2013, 16:29 [GMT+7]

Theo Quyết định số 556-QĐ/TU ngày 30-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Ban Nội chính Tỉnh ủy có nhiệm vụ: Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính
Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La có 3 phòng chức năng: Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và Văn phòng Ban với 21 biên chế.                                                                                                                

                                                                                                               PV

;
.