Bộ Tài chính: Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 21/05/2018, 16:33 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ thực hiện rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ và các lĩnh vực có liên quan, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế…; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước và quản lý nội ngành, góp phần phòng, chống tham nhũng. Tích cực chủ động tham mưu, để xuất các chế độ chính sách mang tính chất chiến lược, để Trung ương Đảng đưa vào các Văn kiện và Nghị quyết của Đảng; chủ động tham mưu Chính phủ xây dựng nhiều dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chiến lược tài chính, kế hoạch trung hạn, chương trình hành động, nghị định, quyết định,… 
 
Một Hội thảo của Bộ Tài chính
Một Hội thảo của Bộ Tài chính
    Trong kỳ báo cáo, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 04 luật và 03 Nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 107 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 30 quyết định. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, ban hành 483 thông tư theo thẩm quyền. Tích cực phối hợp với thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng dự án sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng; triển khai, thực hiện các luật có liên quan đến công tác xử lý tham nhũng, như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015…
 
    Nhìn chung, công tác xây dựng thể chế, pháp luật của Bộ Tài chính đáp ứng được yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của quốc hội, của Chính phủ. Các chính sách, chế độ về tài chính – ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước đặc biệt là các dự án luật, các đề án chính sách, pháp luật về điều hành ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Điểm nhấn trong xây dựng thể chế của Bộ Tài chính là đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền đồng bộ các văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015; luật quản lý; sử dụng tài sản công, qua đó góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gắn với việc huy động các nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc phối hợp giữa Bộ Tài chính và các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện các đề án cơ chế, chính sách ngày càng chặt chẽ, thường xuyên; bảo đảm tính thống nhất và khả thi. Trong triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước, là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành tài chính.
                                                                                         Hồng Hải
                                                                                       (Bộ Tài chính) 
;
.